Funkcjonowania szkoły od 1.09.2020

Opublikowano: poniedziałek, 31, sierpień 2020

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

   Przesyłam informacje dotyczące funkcjonowania szkoły w czasie pandemii. Oprócz tej wiadomości na stronie szkoły w zakładce „dokumenty” zostaną niebawem umieszczone procedury i regulaminy, z którymi należy się zapoznać. W przypadku gdy nastąpią zmiany obowiązujących wytycznych MEN, GIS i MZ lub Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dyrektor szkoły będzie informować Uczniów i Rodziców przez: librus (e-dziennik) oraz stronę szkoły.

W czasie pandemii będą otwarte 4 wejścia w godzinach przychodzenia uczniów do szkoły (7.40-8.00 oraz 8.40-8.55) oraz w godzinach wychodzenia uczniów ze szkoły (12.25-12.45, 13.30-13.40):

1. główne od strony kaszubskiego muralu,

2. przez stołówkę,

3. od ul. Henryka Pobożnego,

4. od boiska szkolnego za bramą.

W pozostałych godzinach będzie otwarte główne wejście do szkoły od strony kaszubskiego muralu i boiska.

W czasie pandemii obowiązuje bezwzględny zakaz wstępu osobom (w tym pracownikom) z objawami chorobowymi sugerującymi infekcję dróg oddechowych.

Na teren szkoły może wejść uczeń (uczniowie):

- zachowując dystans, o który dba rodzic, wynoszący 1,5 m od kolejnego opiekuna z uczniem oraz od pracowników szkoły,

- gdy uczeń i rodzic nie mają objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej,

- zasłaniając usta i nos w przestrzeni wspólnej.

Przy wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura.

W salach lekcyjnych uczniowie będą mogli zdjąć maseczkę lub przyłbicę.

Uczniowie klas I-III przychodzą do szkoły do wyznaczonego miejsca w godz. 7.45-8.00 lub 8.40-8.55, gdzie czekają wychowawczynie na poszczególne klasy w wyznaczonych miejscach (szczegóły w procedurach).

Dzieci z oddziału przedszkolnego zostają przyprowadzone przez rodzica/opiekuna do holu szkoły w godz. 8.00-8.15, gdzie odbiera je pracownik szkoły.

Uczniowie zaczynający zajęcia pierwszą godziną lekcyjną przychodzą do szkoły:

- klasy IV-VI w godz. 7.40-7.50,

- klasy VII i VIII w godz. 7.50-8.00.

Uczniowie mogą wchodzić do szkoły wszystkimi otwartymi wejściami i udają się prosto do swojej sali, w której czeka nauczyciel.

Uczniowie klas IV-VIII zaczynający zajęcia drugą godziną lekcyjną przychodzą do szkoły w godz. 8.45-8.55. Mogą wchodzić do szkoły wszystkimi otwartymi wejściami i udają się prosto do swojej sali, w której czeka nauczyciel.

Na teren szkoły rodzic może wejść do strefy rodzica (wydzielona przestrzeń dla rodzica – hol szkoły przy dyżurce woźnego). W uzasadnionych przypadkach rodzic może wejść na teren szkoły (np. odebranie dziecka ze świetlicy, sprawa administracyjna w sekretariacie szkoły).

Rodzice stosują środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Osobom trzecim przy wejściu do szkoły poza strefę rodzica będzie mierzona i odnotowywana temperatura (imię, nazwisko, telefon, podpis).

Wszystkie klasy zostały przypisane do sal (szczegóły w procedurach na stronie www.sp2.slupsk.pl), gdzie uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach. Uczniowie mogą się przemieszczać na zajęcia wychowania fizycznego oraz informatykę (dezynfekcja sal i sprzętu po każdej grupie), do toalety, na boisko szkolne w czasie wyznaczonych przerw.

Szatnie uczniowskie do końca października zostają wyłączone z użytku. W każdej sali, w której będzie przebywała klasa, zostaną przygotowane miejsca na okrycie wierzchnie.

Uczniowie, którzy będą mieli temperaturę powyżej 38oC oraz objawy wskazujące objawy zakażenie (duszności, kaszel, katar, ból w klatce piersiowej) trafią do izolatorium. Rodzice zostaną natychmiast powiadomieni o podwyższonej temperaturze ciała dziecka oraz konieczności odizolowania dziecka. Ważne, by w sekretariacie szkoły, była aktualna baza telefonów kontaktowych do rodziców (!).

Obszar, na którym poruszała się i przebywała osoba podejrzana o zakażenie będzie dokładnie posprzątany i zdezynfekowany.

Zużyte maseczki i rękawiczki należy wrzucać do oznaczonych pojemników.

Rodzic ma obowiązek zapewnić, że uczeń:

- będzie posiadał własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć może przechowywać na swoim stoliku szkolnym, w tornistrze lub wyznaczonym w klasie miejscu. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi;

- nie przyniesie do szkoły niepotrzebnych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami. Rodzice powinni zadbać o regularne czyszczenie (pranie lub dezynfekcję) zabawki, rzeczy, a pracownicy szkoły dopilnować, aby dzieci nie udostępniały swoich zabawek innym.

Pierwszeństwo zapisów dzieci do świetlicy mają rodzice wykonujący zawody związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w strefie czerwonej i żółtej, rodzice pracujący oraz samotnie wychowujące dzieci.

Wymagane jest zaświadczenie obojga rodziców od pracodawcy przy zapisach do świetlicy.

W szkole ogranicza się do niezbędnego minimum przebywanie osób z zewnątrz,

- wymaga się stosowania środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk przy wejściu,

- zezwala się na przebywanie osób trzecich w wyznaczonych obszarach, których nie powinno się przekraczać.

Sale, części wspólne (korytarze) w szkole będą wietrzone co najmniej raz na godzinę w czasie przerwy, a w razie potrzeby także w czasie zajęć

Świetlica będzie wietrzona nie rzadziej, niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci w świetlicy, przed przyjęciem wychowanków oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji.

Zalecane jest przebywanie uczniów na szkolnym boisku i na świeżym powietrzu na terenie szkoły w czasie przerw oraz zajęć zorganizowanych poza budynkiem.

Nauczyciele klas 0-III będą wyznaczać przerwy dla swoich uczniów w odstępach stosownych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min. Uczniowie klas IV-VIII będą mieli przerwy wg planu lekcyjnego.

Na zajęciach wychowania fizycznego zostaną ograniczone ćwiczenia i gry kontaktowe.

O funkcjonowaniu w szkole stołówki zostaną powiadomieni rodzice w późniejszej wiadomości.

Rodzic może ubiegać się o uzyskanie zaleceń lekarskich do pozostania dziecka w domu w przypadku ucznia z obniżona odpornością.

Procedury skierowania ucznia do izolatorium:

Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna zostać odseparowana w wyznaczonym obszarze lub pomieszczeniu (izolatorium znajduje się koło pokoju nauczycielskiego na I piętrze)

Jeśli u ucznia zostaną zaobserwowane objawy zakażenia koronawirusem, wyznaczony przez dyrektora pracownik szkoły stosujący środki ochrony osobistej, odprowadzi ucznia do izolatorium i pozostanie z nim do przybycia rodzica. Rodzic zostaje niezwłocznie powiadomiony telefonicznie o konieczności odebrania dziecka ze szkoły. Dyrektor szkoły zawiadamia właściwą miejscowo stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje jej zalecenia oraz ogólne zalecenia GIS lub Ministra Zdrowia.

W miarę możliwości należy sporządzić listę osób, które miały kontakt z osobą podejrzaną o zakażenie.

W przypadku wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej należy pozostać w domu i uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o podejrzeniu zakażenia koronawirusem.a

Ultimate Facebook Like Box Slider

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.